SANRON čistič odpadů 600g

V balení 8ks
popis
parametry
soubory a odkazy

Použití: do výlevky nebo sifonu odpadu umyvadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 5-10 lžic (50-100 g) čistič odpadů, zaleje 0,5 l horkou vodou a nechá se asi 20-30 minut působit. Poté se propláchne potrubí teplou vodou. Podle síly znečištění se může postup několikrát opakovat. Po ukončení práce se pracovní nářadí dokonale opláchne vodou. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možné odstranit v systému sběru využitelných odpadů.

 

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečná látka

hydroxid sodný  (index:011-002-00-6 ; CAS:1310-73-2

hydroxid sodný více než 99%

Standartní věty o nebezpečnosti

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280  Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

301 + P330 + P331  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ NEBO VLASY: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.  

P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujete vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte lékaře.

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Vyrobeno v České republice 

Číslo jednací: MZDR 5296/2024/OBP


 

 

 

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).