Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.sanron.cz 

Prodávající:
Milan Čonka
Bezdružická 286
348 15 Planá
IČO:12863661

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadě v Tachově pod Č.j.: 1925/2019 - ŽO/TC
 

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.sanron.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu sanron.cz jsou realizovány po České republice, ostatní země jen dle předešlé dohody.

4. Termín dodání zboží

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení . Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.  Daňový doklad bude doručen na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem, popř. telefonicky.

5. Způsob úhrady

Úhrada probíhá na dobírku, předem-bankovním převodem.
Při platbě dobírkou kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. dobírky při převzetí zboží. V připadě platby předem bankovním převodem je kupující povinnen na základě výzvy uhradit kupní cenu zboží předem na účet dodavatele uvedený ve výzvě k platbě. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.
Po dohodě je možno odebírat zboží při platbě bankovním převodem.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující spotřebitel (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen  odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady je kupující povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. O úmyslu odstoupit od smlouvy může kupující informovat prostřednictví emailu, nebo zasláním dopisu prostřednictvím pošty. Pro emailovou komunikaci použijte emailovou adresu millanconka@seznam.cz, dopis zašlete na korespondenční adresu: Milan Čonka, Bezdružická 286 Planá 348 15. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 14 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží + částku odpovídající nejlevnější nabízené přepravě - §1832 odst.2 z.č.89/2012 Sb.) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet), ne však dříve, než zboží nazpět obdržíme - §1832 odst.4 z.č.89/2012 Sb.. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující - §1832 odst.3 z.č.89/2012 Sb.

Ke zboží máte možnost přiložit formulář_odstoupení a kopii dokladu o zakoupení. 

7. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
Ceny zboží v intrernetovém ochodě se mohou lišit s cenami v kamenném obchodě.

8. Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

9. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu sanron.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

11. Reklamace

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je na Faktuře a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail millanconka@seznam.cz
Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu, nebo s jiným důkazem, prokazujícím nákup, na vlastní náklady na adresu:Milan Čonka Bezdružická 286  Planá 348 15
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

12. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).